Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

Aktywny Samorząd

Utworzono dnia 06.03.2020
Czcionka:

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020r.

Program finansowany ze środków PFRON

Wsparcie

Adresatem pomocy może być osoba, która:

Maksymalna kwota dofinansowania

Udział własny

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 • nie ukończyła 18 lat lub jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

 • posiada dysfunkcję narządu ruchu.

10.000 zł, z czego na zakup siedziska/ fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej -

6.000 zł

15%

Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

 

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • jest w wieku aktywności zawodowej,

 • posiada dysfunkcję narządu ruchu.

 

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł.

25%

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • jest w wieku aktywności zawodowej,

 • posiada dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

 • dla kosztów usług tłumacza migowego - 500 zł.

25%

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

 • posiada dysfunkcję narządu słuchu

 

4.000 zł

15%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

 • nie ukończyła 18 lat lub jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

 • posiada dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie -15.000 zł,

 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

- dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł.

10%

Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

 • osoba, której została udzielona pomoc w ramach Obszaru B

 

 • dla osoby głuchoniewidomej –

4.000 zł,

 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3.000 zł,

 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

 • posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

 • posiada dysfunkcję narządu wzroku

7.500 zł

10 %

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności ,

 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

 • posiada dysfunkcję narządu słuchu,

 • ma trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

4.000 zł

10 %

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • otrzymała pomoc w Zadaniu: 1, 3 lub 4.

 

1.500 zł

10 %

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • jest zatrudnia lub uczy się lub posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

- posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

- 10.000 zł

- Refundacja kosztów dojazdu do eksperta PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON do adresata programu – nie więcej niż 200 zł.

10 %

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

 • użytkownik wózka/skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

3.500 zł

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 • posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,

 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

 • posiada potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

 • posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Po amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,

 • przedramienia – 20.000 zł,

 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

 • na poziomie podudzia –

14.000 zł,

 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

Refundacja kosztów dojazdu do eksperta PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON do adresata programu – nie więcej niż 200 zł.

10%

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 

 • posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,

 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

 • posiada potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

 • posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Po amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł

 • przedramienia – 6.000 zł

 • ramienia i wyłuszczeniu
  w stawie barkowym-7.800zł

 • na poziomie podudzia-4.200zł

 • na wysokości uda-6.000 zł

 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym -7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – nie więcej niż 200 zł.

10%

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy z samodzielnym przemieszczaniem się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

 

 

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

 • posiada dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

 • posiada zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

7.500 zł

25 %

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • jest aktywna zawodowo,

 • pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

15%

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 • równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.,

 • opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

1.000 zł dla wnioskodawców

pobierających naukę w szkole

policealnej lub kolegium

1.500 zł dla pozostałych

wnioskodawców

- 15% wartości czesnego (jeden kierunek) dla osób zatrudnionych

 

- 65% - wartości czesnego (drugi i kolejny kierunek) dla osób zatrudnionych

Termin przyjmowania wniosków:

- Moduł I - do 31.08.2020 r.

- Moduł II - 2 cykle realizacji wniosków: od 1 marca 2020 r. do 31.03.2020 r. i od 1.09.2020 r. do 10.10 2020 r.

 

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pokoju nr 112 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Pliki do pobrania => Wnioski Aktywny samorząd 2020 r.)

Wnioski można składać za pośrednictwem programu SOW lub w siedzibie PCPR w Zgorzelcu w pokoju nr 112.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pok. 112 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Wsparcie niepełnosprawnych => Pilotażowy program Aktywny samorząd)

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

- w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach:

- w module I: Obszar A, Obszar C Zadanie nr 1, 3 i 5 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

- w module I: Obszar C – Zadanie nr 2 i 4, Obszar B - Zadanie nr 5 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,

- Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

- w module I Obszar D i Modułu II – pomoc może być udzielana po zakończeniu poprzedniej umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 06.03.2020, 10:23

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny