Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

AKTUALNOŚCI:

OD 01 CZERWCA 2020 ROKU KASA OŚRODKA CZYNNA WE WTOREK I CZWARTEK W GODZINACH 9.00-12.00

Utworzono dnia 02.06.2020

Osoby, które wcześniej podały numer konta, będą miały świadczenia przelewane na wskazany rachunek bankowy.

czytaj dalej na temat: OD 01 CZERWCA 2020 ROKU KASA OŚRODKA CZYNNA WE WTOREK I CZWARTEK W GODZINACH 9.00-12.00

Ogłoszenie

Utworzono dnia 20.03.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza obostrzenia w obsłudze interesantów.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku nie będą wizytowali swoich podopiecznych.


W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ I BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD W TEJ WYJĄTKOWEJ I STRESUJĄCEJ DLA WSZYSTKICH SYTUACJI:

Prosimy o sprawdzenie czy istnieje możliwość załatwienia Państwa sprawy zdalnie - on-line. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z właściwym działem.

Wykaz telefonów do komórek organizacyjnych:

PRACOWNICY SOCJALNI

77 75 85 921 , 798 303 298

KASA, KSIĘGOWOŚĆ

77 75 85 922 , 798 306 982

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNE , WYCHOWAWCZE

75 77 86 511 do 513 wew. 113

ASYSTENT RODZINY

75 77 86 511 do 513 wew. 116, 517 156 027

Wnioski, wszelkie dokumenty oraz wyjaśnienia dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych prosimy przesyłać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz drogą pocztową lub na adres mailowy ośrodka

mgops.piensk@wp.pl

fax : 75 77 85 921

Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą tradycyjną. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, zostanie wysłane wezwanie do wnioskodawcy do ich poprawienia/ uzupełnienia i zostanie wyznaczony termin wizyty w Ośrodku.

MGOPS ul. Bolesławiecka 18 59-930 Pieńsk

W przypadku konieczności wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy Państwa o zachowanie odpowiedniej odległości – co najmniej 1 m od innych osób. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

Informacja dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Utworzono dnia 27.03.2020

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

 

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny [1].  

Wzór "Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy" (plik docx 33kb)

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik docx 991kb)

Ważne!
Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Inne przypadki objęcia kwarantanną lub izolacją z powodu podejrzenia COVID-19

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

Utworzono dnia 20.03.2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że dla osób starszych i potrzebujących została uruchomiona specjalna linia telefoniczna.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk zwraca się z prośbą do członków rodziny, sąsiadów o szczególne zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych, samotnych, chorych.

Pod numerem telefonu 75 77 86 511 w. 121 lub 517 605 195 w godzinach pracy Urzędu mogą zgłaszać się osoby, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub nabycia leków.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominam, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny oraz zachowanie spokoju. W szczególności apeluję o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

Poniżej zasady realizacji pomocy osobom starszym.

ZASADY REALIZACJI POMOCY OSOBOM STARSZYM, SAMOTNYM, CHORYM.

  1. Zgłoszenie telefonicznie miejsca zamieszkania osoby potrzebującej pomocy,
  2. Przygotowanie przez osobę zgłaszającą listy zakupów, recept, środków finansowych na ich zakup,
  3. Przyjazd wyznaczonej osoby w miejsce zgłoszenia ( osoba będzie posiadała imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza z pieczątką Urzędu ),
  4. Wykonanie zakupów i dostarczenie ich osobie potrzebującej.

Wzór upoważnienia

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

UWAGA !!!!

Utworzono dnia 16.03.2020

UWAGA !!! W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy mieszkańców o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Ośrodku i zachęcamy  do korzystania z usług elektronicznych oraz informacji telefonicznej.

Dane kontaktowe:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tel.: +48 75 77 85 922

Fax: +48 75 77 85 921

e-mail: mgops.piensk@wp.pl

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Tel.: +48 75 77 86 511 wew. 113

ASYSTENT RODZINY Tel.: +48 75 77 86 511 wew. 116

Aktywny Samorząd

Utworzono dnia 06.03.2020

Termin przyjmowania wniosków:

- Moduł I - do 31.08.2020 r.

- Moduł II - 2 cykle realizacji wniosków: od 1 marca 2020 r. do 31.03.2020 r. i od 1.09.2020 r. do 10.10 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pokoju nr 112 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Pliki do pobrania => Wnioski Aktywny samorząd 2020 r.)

Wnioski można składać za pośrednictwem programu SOW lub w siedzibie PCPR w Zgorzelcu w pokoju nr 112.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pok. 112 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Wsparcie niepełnosprawnych => Pilotażowy program Aktywny samorząd)

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

- w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach:

- w module I: Obszar A, Obszar C Zadanie nr 1, 3 i 5 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

- w module I: Obszar C – Zadanie nr 2 i 4, Obszar B - Zadanie nr 5 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,

- Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

- w module I Obszar D i Modułu II – pomoc może być udzielana po zakończeniu poprzedniej umowy.

czytaj dalej na temat: Aktywny Samorząd

Stypendia SPES

Utworzono dnia 05.02.2020

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski  do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

 

 

czytaj dalej na temat: Stypendia SPES

Projekt

Utworzono dnia 14.01.2020

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Utworzono dnia 21.02.2020

W siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu będzie działał punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu informuje, że w dniach 21, 24 do 28 lutego 2020 r. odbędą się obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. W jego ramach codziennie, w godzinach od 10:00 do 15:00, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, prokuratorzy pełnić będą dyżury, w ramach, których udzielać będą informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Adres siedziby

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu

59-900 Zgorzelec, ul. Poniatowskiego 2

tel.0048 756494900

 

czytaj dalej na temat: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

LUX MED

Utworzono dnia 06.02.2020

Szanowni Państwo,

przesyłamy informację dotyczącą bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ. W 2020 roku po raz pierwszy w Programie mogą uczestniczyć Panie z rocznika 1970. Zależy nam bardzo na dotarciu do nich z tą informacją, ze względu na fakt, że są  w grupie roczników 1966 – 1970, które nie otrzymują indywidulanych zaproszeń na badania mammograficzne.

Będziemy wdzięczni za wsparcie w rozpropagowaniu akcji poprzez publikację informacji i plakatu na Państwa stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych.

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Pieńsk – 13 marca 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Szkole Podstawowej im. O. M. Tomaszka  - Hala Sportowa, ul. Zgorzelecka 29

Bogatynia – 16 marca 2020 w godzinach od 11.00 do 17.00  przy Przychodni Megamed

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
 
czytaj dalej na temat: LUX MED

Podziękowania

Utworzono dnia 02.01.2020

Składamy szczere podziękowania
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Pieńsk, którzy

włączyli się do akcji zbiórki żywności i środków czystości

z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Słowa podziękowania składamy również na ręce kierownictwa oraz wszystkich pracowników marketu SPAR, którzy przyczynili się do realizacji tej formy pomocy.

 

  Kierownik i pracownicy MGOPS w Pieńsku

 

czytaj dalej na temat: Podziękowania

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny